Scientia in educatione

Posláním časopisu sciED je publikovat původní články věnované teoretickému i empirickému výzkumu v didaktikách přírodovědných oborů (zejména biologie, geologie, environmentalistiky, fyziky a chemie) a matematiky.

Časopis Scientia in educatione byl v lednu 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Ke dni 15. 8. 2014 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Časopis Scientia in educatione respektuje mezinárodní Kodex jednání a pokyny pro dobrou praxi pro editory vědeckých časopisů Komise pro publikační etiku (COPE).

Časopis Scientia in educatione netoleruje plagiátorství a jiné neetické chování. Editoři, autoři i recenzenti se řídí principy Publication Ethics and Malpractice Statement.

-------------------------------------------------------------------------------

Výzva k zasílání příspěvků pro zvláštní číslo časopisu: Srovnávací studie matematického a přírodovědného vzdělávání České republiky a vybraných evropských zemí (do 6. 6. 2018)

------------------------------------------------------------------------------------

V roce 2017 bylo publikováno speciální číslo časopisu: Keynotes and selected papers from the International Conference on Physics Education, ICPE-EPEC 2013

-----------------------------------------------------------------------------

Flag of the United Kingdom.svgFor English, select English on the upper right of the screen and press Odeslat.


Online first

Obsah

Výzkumné stati

Virtuální pitvy a jejich akceptace studenty učitelství biologie v České republice PDF
Martin Bílek, Veronika Havlíčková, Andrej Šorgo
Analýza tématu Řasy ve vybraných učebnicích přírodopisu PDF
Blažena Brabcová, Libuše Vodová, Kateřina Hvězdová
Dovednost studentů učitelství biologie aplikovat teorii didaktických situaci při přípravě na výuku PDF
Kateřina Jančaříková, Lenka Pavlasová
Vědecké myšlení a metakognitivní monitorování studentů učitelství pro 1. stupeň základní školy PDF
Alena Nováková, Vlastimil Chytrý, Jaroslav Říčan
Využitie pojmového mapovania pri skúmaní predstáv žiakov a študentov o prepojení orgánových sústav PDF
Romana Schubertová, Michaela Bednárová

Přehledové studie

Proměny fyzikálního kurikula – první výsledky analýzy mezinárodních zdrojů PDF
Vojtěch Žák, Petr Kolář