Ediční pravidla

Zaměření a záběr

Didaktiky přírodovědných oborů a matematiky jsou rozvíjeny v úzké součinnosti s oborem i pedagogicko-psychologickými disciplínami a dosud jim chybělo společné fórum, na němž by mohly sdílet nejnovější výsledky svých výzkumů. Vědecký recenzovaný časopis sciED takové fórum poskytuje, a přispívá tak nejen k rozvoji oborově didaktického výzkumu jako takového, ale též k postupnému vytvoření jasných, všeobecně sdílených a akceptovaných kritérií kvality, jak to ve své zprávě z roku 2010 zdůraznila i pracovní skupina Akreditační komise MŠMT, a tvorbě uznávané společné terminologie.

Posláním časopisu sciED je publikovat původní články věnované teoretickému i empirickému výzkumu v didaktikách přírodovědných oborů (zejména biologie, geologie, environmentalistiky, fyziky a chemie) a matematiky. Redakce vítá též studie zpracované v rámci doktorských studijních programů (případně i magisterských), pro habilitační či profesorská řízení apod. a také příspěvky ze zahraničí.  Uveřejněné texty slouží nejen k prohlubování vědomostí a k informování o aktuálním stavu výzkumu ve vybraných oborových didaktikách u nás a ve světě, ale jsou i významnými inspirativními zdroji pro další výzkum a vzdělávací praxi. Časopis je určen odborníkům specialistům – badatelům v oborových didaktikách a pedagogice, doktorandům i pedagogické veřejnosti.

Časopis sciED vychází od roku 2010 dvakrát ročně v elektronické podobě (www.scied.cz) a uveřejňuje příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce. Redakční rada časopisu je složena z renomovaných odborníků věnujícím se výzkumu v dané oblasti a garantuje vysokou úroveň přijatých příspěvků. Výzkumné texty procházejí recenzním řízením a jsou posuzovány dvěma odborníky z daného oboru.

Časopis nepožaduje žádné poplatky za zpracování či publikování článků. 

Obsah časopisu je archivován Národní knihovnou ČR (http://wayback.webarchiv.cz/wayback/*/http:/scied.cz/index.php/scied/index).

Časopis Scientia in educatione respektuje mezinárodní Kodex jednání a pokyny pro dobrou praxi pro editory vědeckých časopisů Komise pro publikační etiku (COPE).

Časopis Scientia in educatione netoleruje plagiátorství a jiné neetické chování.

 

Pravidla sekcí

Diskusní příspěvek

Diskusní příspěvek týkající se jasně vymezeného problému či jevu v délce 3 000 slov.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Teoretické studie

Maximální délka 10 000 slov.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Výzkumné stati

Původní články výzkumného charakteru (maximální délka 10 000 slov).

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Přehledové studie

Přehledové studie (max. 7 000 slov).

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Zprávy

Časopis informuje o různých aktivitách spjatých s výzkumem v daných oborech (např. recenze odborných publikací, informace o graduačních pracích, informace o probíhajících výzkumech, analytické zprávy o výzkumných projektech a konferencích apod.).

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Návrh na inovaci výuky

Návrh na inovaci výuky založené na výsledcích výzkumu (maximální délka 4 000 slov).

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Editorial

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Keynote lectures

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Selected papers

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované
 

Recenzní řízení

Články procházejí nezávislým recenzím řízením, které je anonymní. Každý článek je recenzován nejméně dvěma recenzenty, renomovanými odborníky v daném oboru. Recenzenti nesmějí být v konfliktu zájmu se žádným ze spoluautorů (ani ze stejného pracoviště).

Recenzenti se, podle povahy textu, vyjadřují k originalitě a vědeckému přínosu textu, k formulaci výzkumých otázek, k metodologii výzkumu a analýze dat. Dále posuzují správnost výsledků vyplývajících z analýzy dat a jejich přínosnost k vědeckému diskurzu. 

Příspěvek může být přijat k publikování ve stávající podobě, nebo mohou být navrženy menší či větší úpravy s nutností nového posudku nebo bez něj. Pokud příspěvek neodpovídá nárokům časopisu, je zamítnut.

O výsledku recenzního řízení informuje autora člen redakce nebo vedoucí redaktorka elektronickou poštou. Pokud jsou nutné úpravy, autor příspěvek upraví a pošle zpět redakci.

Recenzní řízení je anonymní. O zařazení článku rozhoduje redakce a vedoucí redaktor. Rukopisy redakce nevrací ani nehonoruje.

 

Frekvence publikování

Časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a prosinci.

 

Pravidla otevřeného přístupu

Časopis Scientia in educatione je časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že jeho obsah je bezplatně k dispozici všem čtenářům a institucím. Čtenáři mohou číst, stahovat, kopírovat, šířit, tisknout a prohledávat plné texty článků nebo na ně odkazovat, nebo je používat k jiným zákonným důvodům bez souhlasu vydavatele a autora. To je v souladu s vymezením otevřeného přístupu v rámci BOAI.

 

Archivování

Časopis je archivován Národní knihovnou České republiky (http://wayback.webarchiv.cz/wayback/*/http:/scied.cz/index.php/scied/index).

 

Publikační etika

Publikační etika je závazná pro všechny účastníky zmíněné níže. Redakční rada časopisu netoleruje plagiátorství nebo jiné projevy neetického chování. Rukopisy, které neodpovídají požadavkům, nebudou přijaty k publikování.

1. Publikování a autorství

Časopis netoleruje plagiátorství ani falešná data. Články musí odpovídat pravidlům kladeným na zprávy z výzkumné práce. Musí obsahovat seznam použitých pramenů a odkaz
na případnou finanční podporu. Budou publikovány jen originální články. Pokud byla nějaká část rukopisu publikována jinde, v rukopise to musí být uvedeno. Viz  níže.

2. Povinnosti autorů

Autoři podstupují k recenznímu řízení zcela originální rukopis. Všichni spoluautoři rukopisu musí mít na jeho přípravě podstatný přínos.
Pokud autoři využívají již publikované materiály, musí je řádně citovat. Jsou povinni uvést všechny zdroje, které při přípravě rukopisu použili (seznam literatury, poděkování za finanční podporu). Pokud se části obsahu kryjí s již publikovaným příspěvkem nebo příspěvkem, který byl podstoupen k recenznímu řízení jinde, tyto zdroje musí být uvedeny a citovány. Autoři jsou povinni získat souhlas s reprodukováním obsahu z jiných zdrojů.
Rukopis podstoupený do časopisu nesmí být publikován jinde ani nesmí být zaslán jinam
do recenzního řízení .
Autoři jsou povinni informovat ediční radu časopisu, pokud jsou si vědomi střetu zájmů.
Pokud je to požadováno, autoři jsou povinni uvést přesné informace související s jejich rukopisem a umožnit přístup k těmto datům. Jsou povinni potvrdit, že všechna data v rukopisu jsou skutečná a autentická.
Autoři jsou povinni okamžitě informovat redaktora, jestliže zjistí ve svém článku závažnou chybu, a spolupracovat s ním při přípravě errat nebo dodatku a pokud je potřeba, článek stáhnout.
Autoři jsou povinni účastnit se recenzního řízení, pokud jsou požádáni redaktorem časopisu
a  posuzovaný článek odpovídá jejich odbornosti.

3. Peer review / odpovědnost recenzentů

Recenzenti se podílejí na rozhodování o rukopisu a na zlepšení kvality publikovaných prací tím, že rukopis posoudí objektivně a včas.
Recenzenti jsou povinni zachovávat důvěrnost všech informací, které jim sdělí redaktor nebo autor, a nesmějí si ponechávat nebo kopírovat rukopis.
Recenzenti by měli upozornit na relevantní publikované práce, které nejsou v rukopise citovány, a upozornit redaktora na takový již publikovaný nebo jinde posuzovaný obsah, který je výrazně podobný rukopisu, který recenzuje.
Recenzenti by si měli být vědomi potenciálního střetu zájmu (z hlediska finančního, institucionálního či jiného vztahu mezi recenzentem a autorem),  upozornit na něj redaktora a v případě potřeby recenzování rukopisu odmítnout.

4. Odpovědnost reakční rady

Členové redakční rady zajišťují, že je recenzní řízení spravedlivé, nestranné a dokončené včas.
Redaktoři se musí chovat nestranně, objektivně a spravedlivě, bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení a etnický nebogeografický původ autorů. Vzhledem k článkům, za které jsou zodpovědní, nesmí být v žádném konfliktu zájmů.
Redaktoři mají úplnou zodpovědnost a autoritu  , aby článek přijali či odmítli
na objektivním základě, tedy podle důležitosti, originálnosti a srozumitelnosti článku a podle validity výzkumu a jeho relevance pro zaměření časopisu.
Redaktoři jsou povinni zajistit, že všechny publikované zprávy a přehledy výzkumu jsou recenzovány vhodně kvalifikovanými recenzenty.
Redaktoři jsou povinni zacházet s rukopisy takovým způsobem, že jsou posuzovány a přijímány výhradně na základě jejich akademické kvality a bez komerčních vlivů.
Redaktoři musí přijmout vhodná opatření pro případ stížností etického nebo konfrontačního rázu a řídit se jimi. Jsou povinni umožnit autorům v rozumné míře, aby na stížnosti reagovali. Všechny stížnosti se musí vyšetřit bez ohledu na to, kdy byla původní práce přijata. Dokumentace spojená s těmito stížnostmi se musí uchovat.
Redaktoři jsou povinni zachovávat anonymitu recenzentů.
Redaktoři podporují publikování oprav nebo stažení článku, pokud se v něm objeví chyby.

5. Publikační etika

Ediční rada zajišťuje, aby byly dodržovány výše uvedené standardy. Hlídají obsah časopisu, aby se v něm neobjevilo plagiátorství a podvodná data.
Vždy nadřazují intelektuální a etické standardy jakýmkoli komerčním zájmům.
Pokud je to nutné, jsou vždy ochotni publikovat opravy, vyjasnění a omluvynebo stáhnout článek. 

Jak se bránit před neetickým chováním
Na neprofesionální a neetické chování může upozornit redaktora a vydavatele každý, kdo může poskytnout dostatečné informace a důkazy, aby se mohlo zahájit řízení. Všechna oznámení budou brána vážně a bude s nimi zacházeno stejně, dokud se nedospěje k rozhodnutí. Přitom je nutné sbírat důkazy a vyvarovat se šíření nařčení mimo okruh těch, kteří o něm musí vědět .
Méně závažná pochybení se mohou vyřešit bez širšího zapojení dalších lidí. V každém případě autor musí dostat příležitost, aby se k jakýmkoli nařčením vyjádřil.
 

Řešení (se stoupající přísností; mohou být aplikována jednotlivě nebo ve spojení)
Informování autora nebo recenzenta, pokud se objeví nedorozumění nebo nedodrženípožadavků.
Ostřeji formulovaný dopis autorovi nebo recenzentovi popisující pochybení a spojený s varováním před podobným chováním v budoucnu.
Publikování formálního oznámení popisujícího pochybení.
Publikování redakčního článku popisujícího pochybení.
Formální dopis nadřízenému autora či recenzenta nebo instituci, která článek podpořila finančně.
Formální zrušení nebo stažení článku z časopisu, spojené s informováním nadřízeného autora nebo recenzenta, databází, kde je časopis abstrahován, a čtenářů .
Uvalení formálního embarga na příspěvky od příslušného autora nebo recenzenta na určité období.
Zaslání informace o případu a jeho řešení profesní organizaci nebo vyšší autoritě pro další zkoumání a akci.

Zdroje (dokumenty)
Pravidla chování a praktické pokyny pro vydavatele časopisu (Code of Conduct and Best Practice Guidelines fo Journal Editors) Výboru pro publikační etiku COPE (Committee on Publication Ethics)
Cambridge Journals Ethical Standards