Ediční pravidla

Zaměření a záběr

Didaktiky přírodovědných oborů a matematiky jsou rozvíjeny v úzké součinnosti s oborem i pedagogicko-psychologickými disciplínami a dosud jim chybělo společné fórum, na němž by mohly sdílet nejnovější výsledky svých výzkumů. Vědecký recenzovaný časopis sciED takové fórum poskytuje, a přispívá tak nejen k rozvoji oborově didaktického výzkumu jako takového, ale též k postupnému vytvoření jasných, všeobecně sdílených a akceptovaných kritérií kvality, jak to ve své zprávě z roku 2010 zdůraznila i pracovní skupina Akreditační komise MŠMT, a tvorbě uznávané společné terminologie.

Posláním časopisu sciED je publikovat původní články věnované teoretickému i empirickému výzkumu v didaktikách přírodovědných oborů (zejména biologie, geologie, environmentalistiky, fyziky a chemie) a matematiky. Redakce vítá též studie zpracované v rámci doktorských studijních programů (případně i magisterských), pro habilitační či profesorská řízení apod. a také příspěvky ze zahraničí.  Uveřejněné texty slouží nejen k prohlubování vědomostí a k informování o aktuálním stavu výzkumu ve vybraných oborových didaktikách u nás a ve světě, ale jsou i významnými inspirativními zdroji pro další výzkum a vzdělávací praxi. Časopis je určen odborníkům specialistům – badatelům v oborových didaktikách a pedagogice, doktorandům i pedagogické veřejnosti.

Časopis sciED vychází od roku 2010 dvakrát ročně v elektronické podobě (www.scied.cz) a uveřejňuje příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce. Redakční rada časopisu je složena z renomovaných odborníků věnujícím se výzkumu v dané oblasti a garantuje vysokou úroveň přijatých příspěvků. Výzkumné texty procházejí recenzním řízením a jsou posuzovány dvěma odborníky z daného oboru.

Časopis nepožaduje žádné poplatky za zpracování či publikování článků. 

Obsah časopisu je archivován Národní knihovnou ČR (http://wayback.webarchiv.cz/wayback/*/http:/scied.cz/index.php/scied/index).

Časopis Scientia in educatione respektuje mezinárodní Kodex jednání a pokyny pro dobrou praxi pro editory vědeckých časopisů Komise pro publikační etiku (COPE).

Časopis Scientia in educatione netoleruje plagiátorství a jiné neetické chování.

 

Pravidla sekcí

Diskusní příspěvek

Diskusní příspěvek týkající se jasně vymezeného problému či jevu v délce 3 000 slov.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Teoretické studie

Maximální délka 10 000 slov.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Výzkumné stati

Původní články výzkumného charakteru (maximální délka 10 000 slov).

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Přehledové studie

Přehledové studie (max. 7 000 slov).

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Zprávy

Časopis informuje o různých aktivitách spjatých s výzkumem v daných oborech (např. recenze odborných publikací, informace o graduačních pracích, informace o probíhajících výzkumech, analytické zprávy o výzkumných projektech a konferencích apod.).

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Návrh na inovaci výuky

Návrh na inovaci výuky založené na výsledcích výzkumu (maximální délka 4 000 slov).

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Editorial

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Keynote lectures

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Selected papers

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované
 

Recenzní řízení

Články procházejí nezávislým recenzím řízením. Každý článek je recenzován nejméně dvěma recenzenty, renomovanými odborníky v daném oboru. Recenzenti nesmějí být v konfliktu zájmu se žádným ze spoluautorů (ani ze stejného pracoviště). Anonymita recenzentů je zaručena. Jméno autora je recenzentům známo, je však možné vyžádat anonymní recenzní řízení (bližší informace v pokynech pro autory).

Recenzenti se, podle povahy textu, vyjadřují k originalitě a vědeckému přínosu textu, k formulaci výzkumých otázek, k metodologii výzkumu a analýze dat. Dále posuzují správnost výsledků vyplývajících z analýzy dat a jejich přínosnost k vědeckému diskurzu. 

Příspěvek může být přijat k publikování ve stávající podobě, nebo mohou být navrženy menší či větší úpravy s nutností nového posudku nebo bez něj. Pokud příspěvek neodpovídá nárokům časopisu, je zamítnut.

O výsledku recenzního řízení informuje autora člen redakce nebo vedoucí redaktorka elektronickou poštou. Pokud jsou nutné úpravy, autor příspěvek upraví a pošle zpět redakci.

O zařazení článku rozhoduje redakce a vedoucí redaktor. Rukopisy redakce nevrací ani nehonoruje.

 

Frekvence publikování

Časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a prosinci.

 

Pravidla otevřeného přístupu

Časopis Scientia in educatione je časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že jeho obsah je bezplatně k dispozici všem čtenářům a institucím. Čtenáři mohou číst, stahovat, kopírovat, šířit, tisknout a prohledávat plné texty článků nebo na ně odkazovat, nebo je používat k jiným zákonným důvodům bez souhlasu vydavatele a autora. To je v souladu s vymezením otevřeného přístupu v rámci BOAI.

 

Archivování

Časopis je archivován Národní knihovnou České republiky (http://wayback.webarchiv.cz/wayback/*/http:/scied.cz/index.php/scied/index).

 

Publikační etika

Publikační etika je závazná pro všechny účastníky zmíněné níže. Redakční rada časopisu netoleruje plagiátorství nebo jiné projevy neetického chování. Rukopisy, které neodpovídají požadavkům, nebudou přijaty k publikování.

1. Publikování a autorství

Časopis netoleruje plagiátorství ani falešná data. Články musí odpovídat pravidlům kladeným na zprávy z výzkumné práce. Musí obsahovat seznam použitých pramenů a odkaz
na případnou finanční podporu. Budou publikovány jen originální články. Pokud byla nějaká část rukopisu publikována jinde, v rukopise to musí být uvedeno. Viz  níže.

2. Povinnosti autorů

Autoři podstupují k recenznímu řízení zcela originální rukopis. Všichni spoluautoři rukopisu musí mít na jeho přípravě podstatný přínos.
Pokud autoři využívají již publikované materiály, musí je řádně citovat. Jsou povinni uvést všechny zdroje, které při přípravě rukopisu použili (seznam literatury, poděkování za finanční podporu). Pokud se části obsahu kryjí s již publikovaným příspěvkem nebo příspěvkem, který byl podstoupen k recenznímu řízení jinde, tyto zdroje musí být uvedeny a citovány. Autoři jsou povinni získat souhlas s reprodukováním obsahu z jiných zdrojů.
Rukopis podstoupený do časopisu nesmí být publikován jinde ani nesmí být zaslán jinam
do recenzního řízení .
Autoři jsou povinni informovat ediční radu časopisu, pokud jsou si vědomi střetu zájmů.
Pokud je to požadováno, autoři jsou povinni uvést přesné informace související s jejich rukopisem a umožnit přístup k těmto datům. Jsou povinni potvrdit, že všechna data v rukopisu jsou skutečná a autentická.
Autoři jsou povinni okamžitě informovat redaktora, jestliže zjistí ve svém článku závažnou chybu, a spolupracovat s ním při přípravě errat nebo dodatku a pokud je potřeba, článek stáhnout.
Autoři jsou povinni účastnit se recenzního řízení, pokud jsou požádáni redaktorem časopisu
a  posuzovaný článek odpovídá jejich odbornosti.

3. Peer review / odpovědnost recenzentů

Recenzenti se podílejí na rozhodování o rukopisu a na zlepšení kvality publikovaných prací tím, že rukopis posoudí objektivně a včas.
Recenzenti jsou povinni zachovávat důvěrnost všech informací, které jim sdělí redaktor nebo autor, a nesmějí si ponechávat nebo kopírovat rukopis.
Recenzenti by měli upozornit na relevantní publikované práce, které nejsou v rukopise citovány, a upozornit redaktora na takový již publikovaný nebo jinde posuzovaný obsah, který je výrazně podobný rukopisu, který recenzuje.
Recenzenti by si měli být vědomi potenciálního střetu zájmu (z hlediska finančního, institucionálního či jiného vztahu mezi recenzentem a autorem),  upozornit na něj redaktora a v případě potřeby recenzování rukopisu odmítnout.

4. Odpovědnost reakční rady

Členové redakční rady zajišťují, že je recenzní řízení spravedlivé, nestranné a dokončené včas.
Redaktoři se musí chovat nestranně, objektivně a spravedlivě, bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení a etnický nebogeografický původ autorů. Vzhledem k článkům, za které jsou zodpovědní, nesmí být v žádném konfliktu zájmů.
Redaktoři mají úplnou zodpovědnost a autoritu  , aby článek přijali či odmítli
na objektivním základě, tedy podle důležitosti, originálnosti a srozumitelnosti článku a podle validity výzkumu a jeho relevance pro zaměření časopisu.
Redaktoři jsou povinni zajistit, že všechny publikované zprávy a přehledy výzkumu jsou recenzovány vhodně kvalifikovanými recenzenty.
Redaktoři jsou povinni zacházet s rukopisy takovým způsobem, že jsou posuzovány a přijímány výhradně na základě jejich akademické kvality a bez komerčních vlivů.
Redaktoři musí přijmout vhodná opatření pro případ stížností etického nebo konfrontačního rázu a řídit se jimi. Jsou povinni umožnit autorům v rozumné míře, aby na stížnosti reagovali. Všechny stížnosti se musí vyšetřit bez ohledu na to, kdy byla původní práce přijata. Dokumentace spojená s těmito stížnostmi se musí uchovat.
Redaktoři jsou povinni zachovávat anonymitu recenzentů.
Redaktoři podporují publikování oprav nebo stažení článku, pokud se v něm objeví chyby.

5. Publikační etika

Ediční rada zajišťuje, aby byly dodržovány výše uvedené standardy. Hlídají obsah časopisu, aby se v něm neobjevilo plagiátorství a podvodná data.
Vždy nadřazují intelektuální a etické standardy jakýmkoli komerčním zájmům.
Pokud je to nutné, jsou vždy ochotni publikovat opravy, vyjasnění a omluvynebo stáhnout článek. 

Jak se bránit před neetickým chováním
Na neprofesionální a neetické chování může upozornit redaktora a vydavatele každý, kdo může poskytnout dostatečné informace a důkazy, aby se mohlo zahájit řízení. Všechna oznámení budou brána vážně a bude s nimi zacházeno stejně, dokud se nedospěje k rozhodnutí. Přitom je nutné sbírat důkazy a vyvarovat se šíření nařčení mimo okruh těch, kteří o něm musí vědět .
Méně závažná pochybení se mohou vyřešit bez širšího zapojení dalších lidí. V každém případě autor musí dostat příležitost, aby se k jakýmkoli nařčením vyjádřil.
 

Řešení (se stoupající přísností; mohou být aplikována jednotlivě nebo ve spojení)
Informování autora nebo recenzenta, pokud se objeví nedorozumění nebo nedodrženípožadavků.
Ostřeji formulovaný dopis autorovi nebo recenzentovi popisující pochybení a spojený s varováním před podobným chováním v budoucnu.
Publikování formálního oznámení popisujícího pochybení.
Publikování redakčního článku popisujícího pochybení.
Formální dopis nadřízenému autora či recenzenta nebo instituci, která článek podpořila finančně.
Formální zrušení nebo stažení článku z časopisu, spojené s informováním nadřízeného autora nebo recenzenta, databází, kde je časopis abstrahován, a čtenářů .
Uvalení formálního embarga na příspěvky od příslušného autora nebo recenzenta na určité období.
Zaslání informace o případu a jeho řešení profesní organizaci nebo vyšší autoritě pro další zkoumání a akci.

Zdroje (dokumenty)
Pravidla chování a praktické pokyny pro vydavatele časopisu (Code of Conduct and Best Practice Guidelines fo Journal Editors) Výboru pro publikační etiku COPE (Committee on Publication Ethics)
Cambridge Journals Ethical Standards

 

 

Information on editors

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (previous surname Stehlíková)

Master's degree in the teaching of Mathematics, Geography and English at Charles University in Prague, Faculty of Sciences and Faculty of Education.
Ph.D. and habilitation in mathematics education, Charles University in Prague, Faculty of Education.
Worked as a primary, secondary and university teacher; visiting assistant professor at Concordia University, Montreal (Canada). Currently assistant professor at (and the head of) the Dep. of Mathematics and Mathematics Education, Charles University, Faculty of Education.

In her research, she has focused on thinking processes of pupils and students when solving mathematical problems, on the ability to structure mathematical knowledge of university students and future mathematics teachers, on using constructivist approaches to the teaching of university mathematics, on opportunities to learn for pupils of primary and secondary schools. Lately, she has studied practising teachers’ and future teachers’ ability to notice as part of their professional vision and pedagogical content knowledge.

So far, she has participated in eight grants of the Grant Agency of the Czech Republic. She has participated in two Socrates – Comenius 2.1 projects (EMTISM – Empowering Mathematics Teachers for the Improvement of School Mathematics; IIATM – Implementation of Innovative Approaches to the Teaching of Mathematics).
She is active within the Czech mathematics education research and further education of teachers. For example, during the last five years she was a member of the organising and programme committee of the annual conference for practising teachers “Two Days with the Didactics of Mathematics”, the head of the programme committee for the conference for teachers and researchers “Meeting of Mathematics Teachers of all Types and Levels of School” 2016. In the last five years, she has been the editor of 6 proceedings from Czech conferences for mathematics teachers. She has presented research results at 2 invited lectures at conferences for teachers. She is a member of the editorial boards of journals Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (Advances of Mathematics, Physics and Astronomy) and Učitel matematiky (Mathematics Teacher).
She is also active within international research in mathematics education. For example, in the last five years, she was a member of the programme committee of the international conference CERME in 2015 and 2017. In 2007–2015, she was an elected member of the Board of ERME (European Research in Mathematical Education), 2009–2015 its Secretary. Since 2009, she has presented results of her research in 3 invited plenary lectures at international research conferences, for example, at ICME 2016 (International Congress on Mathematical Education). She is a member of the editorial boards of Educational Studies in Mathematics and Hellenic Mathematical Society’s Journal for Mathematics in Education (Springer) and Research in Mathematics Education (Springer). She is the chief editor of journal Scientia in educatione aimed at field didactics of mathematics and sciences.
She has been a supervisor of diploma and doctoral students. She is a co-author of several university textbooks and author of about 80 research publications. Her works (under the name of Vondrova or Stehlikova) have received 342 citations (without auto-citations), out of which: 66 by international authors, 35 in Scopus, 38 in WOS.

Scopus Author ID: 56211101000
ResearcherID: E-2864-2013
ORCID ID: 0000-0001-8240-5906

Publications through ORCID.
Publication through Researgate.

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.

Master's degree in the teaching of Biology and Geology at Charles University in Prague, Faculty of Sciences; Ph.D. and habilitation in Geology, Charles University in Prague, Faculty of Science and Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences.

Worked as university teacher. Currently assistant of professor at the Dep. of Biology and Environmenrtal Studies, Faculty of Education, Charles University in Prague. Lecturing in systematic palaeobotany, cuticular analysis, plant palaeoecology, physiology of plants, general geology, stratigraphy, mineralogy and petrology, practical geology, geology and geology teaching and field studies.

Main scientific activities: Leaf Anatomy, Morphology and Carpology of the Paleogene and Neogene from the Northern Hemisphere, Cuticular analysis, Holistic approach, Palaeoecology and Palaeoclimatology (Climate Leaf Analysis Multivariate Program, Leaf Margin Analysis and Coexistence Approach) reconstruction of fossil vegetation (Phytosociological approach, IPR-vegetation analysis and Leaf Size Analysis).

So far, he has participated in nine scientific grants of the Grant Agency of the Czech Republic Ministry of Education of Czech Republic and EEDEN and fourth “educational” grants from EU. He is active member of International Organisation of Palaeobotany (IOP) and Neogene Climate Evolution in Eurasia. He is the editor of journal Scientia in educatione aimed at field didactics of biology and geology.

He has been a supervisor of about 40 bachelor and diploma thesis and 8 PhD thesis. He is author of about 50 research. According to the Web of Science (01/2018) his works have received 176 citations, 125 without self-citations, his H-index is 8. According to the Scopus (01/2018) his works have received 312 citations, his H-index is 10.

ORCID ID: 0000-0002-9922-106X

Scopus Author ID: 56017123800
ResearcherID: C-2760-2017

Publications through ORCID. viz http://orcid.org/0000-0002-9922-106X

Publication through Researgate. Viz https://www.researchgate.net/profile/Vasilis_Teodoridis

Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Master's degree in Mathematics at Charles University, Faculty of Mathematics and Physics.

RNDr. at Charles University, Faculty of Mathematics and Physics.

CSc. at Czech Technical University in Prague.

Habilitation in geometry, Charles University

Professor in Theory of mathematics education, University of Pavol Jozef Šafařík, Košice

Habilitation a diriger des recherches, Université Bordeaux

Worked as a lower secondary and university teacher; chercheur titulaire at Laboratoire Cultures et Diffusion des Savoirs (CeDS) [until 2016 Laboratoire Cultures Education Sociétés (LACES)], Université Bordeaux (France)

Currently professor at the Dep. of Mathematics and Mathematics Education, Charles University, Faculty of Education.


In her research, she has focused on students´ solving processes when solving mathematical problems, on language factors in teaching mathematics, on activation processes in mathematics teaching, on naming systems employed in mathematics teacher communities in different countries for the purpose of theorizing about classroom practice and for identifying the characteristics of accomplished practice.  Her main theoretical background is Theory of Didactical Situations in Mathematics.
So far, she has participated in five grants of the Grant Agency of the Czech Republic. She has participated in fifteen international and application projects.

She is active within the Czech mathematics education research and further education of teachers as well as international research in mathematics education. For example, she has been a member of several international conferences and ICMI studies Programme Committees (e.g. The Fifteenth ICMI Study: The Professional Education and Development of Teachers of Mathematics, and The Twenty Third ICMI Study: Primary Mathematics Study on Whole Numbers).  She is the chair of Steering Committee of Czech-Slovak SVOČ (Students’ scientific activities) in Didactics of mathematics. She is a member of Charles University Grant Agency (GAUK) Subject Area Board. She is a reviewer for international organizations guaranteeing research projects, e.g. National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes ANVUR, Italy; Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva SR (KEGA), Slovak Republic; Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV,  Slovak Republic; Pavol Jozef Šafárik University in Košice, VVGS, Slovak Republic; KU Leuven, CELSA Research council, Belgium. She is a member of boards and reviewer for habilitations and professorships at universities in foreign countries. She has presented results of her research in invited plenary lectures at international research conferences (since 2015: CERME 9, II Interdisciplinary scientific conference  "Mathematical Transgressions", Improvements in Subject Didactics and Education of Teachers, PME 2017). She is a member of the editorial boards of Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, Journal for Mathematics Teacher Education, International Journal for Mathematics Teaching and Learning, Scientia in educatione, Journal of Efficiency and Responsibility in Education and Science (ERIES Journal), Aplimat – Journal of Applied Mathematics and Engineering. She has been a supervisor of diploma and doctoral students. She is a co-author of several university textbooks and author of several research publications.

ORCID ID: 0000-0002-5306-2315

Publications through ORCID.
Publication through Researchgate.

Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

She worked as a teacher at the Department of Didactics, Methodology and History of Sciences, Faculty of Science - Charles University (1978-1988). Since 1988 she has worked at the Department of Teaching and Didactics of Chemistry at this Faculty, currently as a professor and a head of this Department.

In the teaching position, she has been running lectures, seminars, and laboratory practice for both undergraduate and postgraduate students in the subject field Didactics of Chemistry, and she has provided consultations for more then 100 Bachelor, Master and PhD students.

In terms of subject field knowledge, she meets the criteria required for the professorial appointment procedure. She is the author or co-author of more than 320 publications, research articles and papers written for national and international journals and the World and European  proceedings of the conferences and symposium; she is the author or co-author of 35 course books for elementary and secondary schools, and universities. The number of publications in WOS and Scopus is 11, with 20 citations.

Her most important research activities are: chemistry subject matter, curricular documents of chemistry, chemistry textbooks, didactic and methodic materials for chemistry teachers, computer programs and use of current technologies in chemical education, theory and practice of the use of experiments in chemical education, sets of chemical experiments for primary, secondary and tertiary education, theory and practice of chemical task creation, workbooks and task sets for chemical education.

She is a chairperson of the Section of the Chemical Education in Czech Chemical Society (since 1998), vicechair of DivChemEd of the European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS),  the representative member of the Czech Republic in the International Organization for Science and Technology Education (IOSTE) and  European Science Education Research Association (ESERA), organizer and member of scientific committee and  participant in world-wide, Europe-wide and international conferences,  member of abroad editorial board of the following journals: CERP – Chemistry Education: Research and Practice, Journal of Baltic Science Education,  Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, and a researcher or co-researcher involved in national, international and European subject field projects.

doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Master’s degree, RNDr. and CSc. in Theoretical Physics at Charles University, Prague, Faculty of Mathematics and Physics. Habilitation in Theoretical Physics, Charles University (habilitation thesis “Black holes perturbations and computer-supported teaching and learning of theoretical physics”).; For all his career, he worked as a university teacher teaching courses for future physics teachers at the Faculty of Mathematics and Physics. Currently assistant professor (and the head of department) at the Dept. of Physics Education, Charles University, Faculty of Mathematics and Physics.

His research interests shifted through years from general relativity to use of computers in physics education (namely use of modelling systems) and then to physics education, especially to simple experiments and their connection with theory and to general questions of physics education and teacher training. So far, he participated in twelve grants in the area of physics education and physics education research, including the international project ESTABLISH in FP7.

He is active in physics education and physics education research both at national and international level. He organized and co-organized several national conferences of Czech Physics teachers and educators, has been a member of scientific advisory committees of international conferences GIREP, ICPE and WCPE; in 2013 he was the main organizer of the ICPE-EPEC 2013 conference in Prague (311 participants from 55 countries). In 2010-2018, he has been the president of the Physics Pedagogical Society of the Union of Czech Mathematicians and Physicists; in 2008-2017 he was a member of the International Commission on Physics Education (commission C14 of IUPAP, in 2011-2014 he was the Secretary of that commission, in 2014-2017 its Vice-chair). Since 2010 he has been a member of the Committee of GIREP. Also, he has been a member of Editorial Boards of the Czech journal Pedagogika (since 2015) and of the European Journal of Physics (since 2011).

He has been a supervisor of a number of bachelor and diploma theses and 13 doctoral students. He is author and co-author of several university textbooks and teaching and learning materials and 46 papers in international journals and conference proceedings, with 98 citations in WoS. Though most of his activities are oriented to Czech physics teachers and educators (more than one hundred papers in Czech, participation at more than eighty national conferences), he presented his results also at more than twenty international seminars and conferences, sometimes being an invited speaker. (For example, he gave a keynote at the World Conference on Physics Education 2, Sao Paulo, in 2016.)

Scopus Author ID: 16502656800

ResearcherID: J-1145-2017

ORCID ID: 0000-0002-8942-885X

PhDr. Martin Rusek, Ph.D.

Degrees at Charles University in Prague, Faculty of Education (Master of Chemistry and Technical and Information Education, Ph.D. degree in chemistry education)

Worked as a chemistry teacher and a guarantee of a team for scientific literacy, Czech School Inspectorate. Currently senior lecturer at the Dept. of Chemistry and Chemistry Education, Charles University, Faculty of Education, and external associate, University of Chemistry and Technology Prague.

In his research, he has been focusing on chemistry education at non-chemical vocational schools, Czech curricular system, students’ attitudes towards chemistry, using ICT in chemistry education, activating educational methods. Lately, he has been focusing on educational standards and indicators as well as scientific literacy development and educational results and on chemistry textbook analyses.

From 2014 to 2016 he has been a leader of the Czech team participating on an international project under Erasmus +, project SciVis – Improvement of interactive methods to understand the natural sciences and technological improvement. From 2013 to 2015 he was a leader of a research group working on a project NIQES focused on inspection tools for scientific literacy creation under the Czech School Inspectorate (ČŠI). From 2010 to 2013 he participated in Výzkumný záměr MSM 0021620862 (Research Design project) of Charles University. In 2015 he participated on a GA ČR 14-06480S project as a researcher – field didactician. He was a main author of GA UK project (Grant agency of the Charles University) focused on Students attitudes towards chemistry in 2013. Further, he participated in another GA UK project as a supervisor. He is also a member of an expert group focused on chemistry education organized by the National Institute for Education (NÚV). Since 2016 he has been a member of ESERA, took part in the 2016 ESERA Summer school as a coach. Since 2011, he has been a head of the organization committee of International Student Conference Project-based Education in Science Education held annually at Faculty of Education.

Since 2015, he is a member of the Czech Chemical Society, section for Chemistry Education and the Expert Group for Chemistry Education.

Further, he has been a supervisor of diploma and bachelor theses and since 2010 and has been a supervisor of two doctoral students (since 2014). Except for that he leads student research group focused on chemistry education at the Department of Chemistry and Chemistry Education.

He has presented results of his research in lectures at 28 conferences (14 international) and has been an editor or a co-editor of 7 conference proceedings. He is a co-editor of the editorial board of Sciencia in educatione journal and a member of the editorial board of the Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education.

He is an author of about 70 publications (journal papers, conference papers, university textbooks). According to the Web of Science (01/2018) his works have received 82 citations, 58 without self-citations, his H-index to this date is 6.