Scientia in educatione

Posláním časopisu sciED je publikovat původní články věnované teoretickému i empirickému výzkumu v didaktikách přírodovědných oborů (zejména biologie, geologie, environmentalistiky, fyziky a chemie) a matematiky.

Časopis Scientia in educatione byl v lednu 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Ke dni 15. 8. 2014 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Časopis Scientia in educatione respektuje mezinárodní Kodex jednání a pokyny pro dobrou praxi pro editory vědeckých časopisů Komise pro publikační etiku (COPE).

Časopis Scientia in educatione netoleruje plagiátorství a jiné neetické chování. Editoři, autoři i recenzenti se řídí principy Publication Ethics and Malpractice Statement.

-------------------------------------------------------------------------------

Výzva k zasílání příspěvků pro zvláštní číslo časopisu: Srovnávací studie matematického a přírodovědného vzdělávání České republiky a vybraných evropských zemí (do 6. 6. 2018)

------------------------------------------------------------------------------------

V roce 2017 bylo publikováno speciální číslo časopisu: Keynotes and selected papers from the International Conference on Physics Education, ICPE-EPEC 2013

-----------------------------------------------------------------------------

Flag of the United Kingdom.svgFor English, select English on the upper right of the screen and press Odeslat.


Online first

Obsah

Přehledové studie

Vizuálie v geografickém vzdělávání: přehledová studie PDF
Tomáš Janko, Petr Knecht, Silvie Rita Kučerová, Jan Daniel Bláha

Výzkumné stati

Využití oční kamery pro kvalitativní posouzení postupů při řešení úloh z mechaniky PDF (English)
Eva Hejnová, Martina Kekule
Přístupy žáků k řešení úloh v R-FCI testu sledované pomocí metody oční kamery PDF (English)
Martina Kekule, Jouni Viiri
Pohled učitelů na obtížnost vybraných environmentálních pojmů v učebnicích pro základní školy PDF
Věra Pavlátová, Roman Kroufek