Učitel matematiky

Časopis vydává Jednota českých matematiků a fyziků, dříve ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Vychází od roku 1992. V lednu 2014 byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Odborný recenzovaný časopis Učitel matematiky si klade za cíl seznámit pedagogickou i laickou veřejnost s novými podněty přicházejícími z matematiky i didaktiky matematiky, které mají sloužit k zlepšování výuky na základních a středních školách. Publikuje původní odborné recenzované články týkající se nových metodických přístupů k výuce matematiky, historie matematiky, didaktické transformace nových poznatků z matematiky, popularizace matematiky apod. Zařazovány jsou i diskuse k odborné problematice, zprávy o akcích pro učitele matematiky a zadání matematických olympiád.


Vol 25, No 4 (2017): Učitel matematiky

Obsah

Původní odborné články

Konstrukce společných tečen dvou kuželoseček
Alice Králová

Metodické náměty

Rozvíjení kombinatorického myšlení na prvním stupni základní školy
Jana Příhonská, Jiří Břehovský

Krátká sdělení

Stručný výklad něktrých pedagogických pojmů
Emil Calda
Dva dny s didaktikou matematiky 2017
Miroslav Staněk